කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය – 10 ශ්‍රේණිය ( Agriculture & Food Technology – Grade 10 )

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 5.56 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය ( Agriculture & Food Technology - Grade 10 )

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය ( Agriculture & Food Technology - Grade 10 )

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය ( Agriculture & Food Technology - Grade 10 )