ජලජ ජිව සම්පත් තාක්ෂණය – 11 ශ්‍රේණිය (Aquatic Biological Resources Technology – Grade 11)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 3.26 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

ජලජ ජිව සම්පත් තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය (Aquatic Biological Resources Technology - Grade 11)

ජලජ ජිව සම්පත් තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය (Aquatic Biological Resources Technology - Grade 11)

 

ජලජ ජිව සම්පත් තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය