තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – වැඩ පොත – 6 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook – Grade 6 )

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 5.81 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 23, 2021
  • Last Updated December 23, 2021

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 6 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook - Grade 6 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 6 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook - Grade 6 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 6 ශ්‍රේණිය