තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – වැඩ පොත – 7 ශ්‍රේණිය ( ICT Work Book – Grade 7 )

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 6.46 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 27, 2021
  • Last Updated December 27, 2021

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 7 ශ්‍රේණිය ( ICT Work Book - Grade 7 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 7 ශ්‍රේණිය ( ICT Work Book - Grade 7 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 7 ශ්‍රේණිය