තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය වැඩ පොත – 8 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook – Grade 8)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 11.63 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 27, 2021
  • Last Updated December 27, 2021

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය වැඩ පොත - 8 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook - Grade 8)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය වැඩ පොත - 8 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook - Grade 8)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය වැඩ පොත - 8 ශ්‍රේණිය ( ICT Workbook - Grade 8)