තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – වැඩ පොත – 10 ශ්‍රේණිය – ( ICT Workbook – Grade 10 )

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 7.43 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 10 ශ්‍රේණිය - ( ICT Workbook - Grade 10 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 10 ශ්‍රේණිය - ( ICT Workbook - Grade 10 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - වැඩ පොත - 10 ශ්‍රේණිය - ( ICT Workbook - Grade 10 )