තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 11 ශ්‍රේණිය – ( ICT- Grade 11)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 5.25 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය - ( ICT- Grade 11)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය - ( ICT- Grade 11)

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය - ( ICT- Grade 11)