නිර්මානකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය – 11 ශ්‍රේණිය (Design and Construction Technology – Grade 11 )

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 7.88 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

නිර්මානකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - 11 ශ්‍රේණිය (Design and Construction Technology - Grade 11 )

නිර්මානකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - 11 ශ්‍රේණිය (Design and Construction Technology - Grade 11 )

 

නිර්මානකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - 11 ශ්‍රේණිය