නිර්මානකරණය විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය – 11ශ්‍රේණිය ( Design Electrical and Electronic Technology – Grade 11)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 3.98 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

නිර්මානකරණය විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය - 11ශ්‍රේණිය ( Design Electrical and Electronic Technology - Grade 11)

නිර්මානකරණය විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය - 11ශ්‍රේණිය ( Design Electrical and Electronic Technology - Grade 11)

 

නිර්මානකරණය විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය - 11ශ්‍රේණිය