නිර්මානකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය – 11 ශ්‍රේණිය Design and Mechanical Technology – Grade-11

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 5.32 MB
  • File Count 1
  • Create Date December 28, 2021
  • Last Updated December 28, 2021

නිර්මානකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - 11 ශ්‍රේණිය Design and Mechanical Technology - Grade-11

නිර්මානකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - 11 ශ්‍රේණිය Design and Mechanical Technology - Grade-11

 

නිර්මානකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - 11 ශ්‍රේණිය